Financovanie výskumu a vývoja v neziskovom sektore

18.05.2015
20151111103940_prejav_1024.jpg

Medzinárodná konferencia

V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave sa 15. novembra 2013 uskutočnila medzinárodná konferencia Financovanie výskumu a vývoja v neziskovom sektore. Konferenciu zorganizovalo Združenie výskumných organizácií neziskového sektora (ZVONS) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Zastúpením Európskej komisie v SR.

Cieľom konferencie bolo predstaviť modely financovania výskumu v neziskovom sektore, ktoré úspešne fungujú v Európe, a diskutovať možnosti ich uplatnenia na Slovensku.

S otváracím prejavom vystúpil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian, ktorý ocenil založenie Združenia výskumných organizácií neziskového sektora. „Som rád, že spolupráca sneziskovým sektorom naberá na dynamike. Pre úspech celého procesu je dôležitý každý, kto má v tejto oblasti čo povedať,“ uviedol.

Za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vystúpil na konferencii Generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Róbert Szabó, ktorý vo svojom príspevku konštatoval najdôležitejšie problémy vo vzťahu k neziskovému sektoru aktívnemu vo výskume, z ktorých najvýznamnejším je fakt, že organizácie neziskového charakteru nemajú inštitucionalizované zastúpenie v orgánoch súvisiacich s výskumom a vývojom vo všetkých vedných odboroch, čo má za následok absentujúcu inštitucionálnu spoluprácu medzi verejným sektorom a mimovládnymi neziskovými organizáciami. Počas konferencie bol zároveň viac krát zdôraznený problém štatistického vykazovania výdavkov na výskum a vývoj, kedy výskumné aktivity neziskového sektora sú vykazované čiastočne ako podnikateľské a čiastočne ako verejné podľa charakteru svojich zakladateľov, prípadne členov.

Najvýznamnejším výstupom konferencie je Memorandum podpísané v predvečer konferencie štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR P. Burianom, štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefanom Chudobom a predsedom Združenia výskumných organizácií neziskového sektora Petrom Klamom. Memorandum predstavuje zásadný míľnik v oblasti rozvoja neziskových organizácií aktívnych vo výskume, ktoré doposiaľ nemali inštitucionalizované zastúpenie v orgánoch súvisiacich so štátnou vednou politikou.

Práve Memorandum zakotvuje realizáciu viacerých aktivít, súvisiacich s rozvojom neziskového sektora aktívneho vo výskumno-vývojových aktivitách, ktoré jeho signatári považujú za nevyhnutné. Medzi najvýznamnejšie z týchto aktivít patria zmapovanie a analýza neziskového sektora aktívneho vo výskume z pohľadu počtu organizácií a ich zamerania, účasť formálneho reprezentanta  neziskového sektora aktívneho vo výskume pri príprave koncepčných a strategických dokumentov v oblasti štátnej vednej a výskumnej politiky a  pokračovanie v intenzívnom dialógu s formálnym reprezentantom tohto sektora za účelom identifikácie potrieb a požiadaviek neziskového sektora aktívneho vo výskume.

Download

Podpísané MEMORANDUM

Prezentácie rečníkov

Otvárací prejav štátneho tajomníka P. Buriana

Podpísané Memorandum (zľava P. Burian, R. Szabó, P. Klamo)
Panelová diskusia (zľava Ľ. Majlathova, I. Puente, L. Šimko, D. Šándor, R: Szabó, P. Klamo, A. Uhrínová)

Pozvánka

Program

ZVONS sa zúčastnil na tvorbe a pripomienkovaní Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, ktorá je ex ante podmienenosťou v návrhu legislatívy – všeobecného nariadenia pre európske štrukturálne a investičné fondy na obdobie rokov 2014-2020.

Cieľom tejto Stratégie je sústrediť zdroje na najsľubnejšie oblasti porovnateľnej výhody, t. j. súčasné odvetvové alebo medziodvetvové činnosti, ekologické inovácie, trhy s vysokou pridanou hodnotou, jestvujúce siete alebo osobitné oblasti výskumu.

Aktuálnu verziu Stratégie nájdete tu.

Fotogaléria

Zaujímavosti

 

Ako sa stať členom

V zmysle stanov ZVONS „Záujemca o členstvo predkladá písomnú prihlášku za člena...

 
 
 

Neziskové výskumné organizácie

Výskumná organizácia” znamená organizácia, ktorá vykonáva ...

 
 
 

Download

Zaujímavé dokumenty na stiahnutie

 
 
 

Facebook

Dajte nám svoj lajk a buďte pravidele informovaný o novinkách vo ZVONS-e