Aktivity ZVONS:

 1. participácia na tvorbe štátnej vednej politiky v rámci spolupráce s orgánmi verejnej správy a ďalšími relevantnými inštitúciami:
  • účasť na tvorbe legislatívnych noriem, vednej, školskej a environmentálnej politiky SR,
  • vypracovávanie a obhajovanie rozvojových zámerov neziskového sektora,
  • účasť na monitorovacích výboroch a komisiách súvisiacich s využívaním štrukturálnych fondov EÚ na Slovensku a zdrojov zo štátneho rozpočtu, určených na podporu výskumu a vývoja,
  • vypracovávanie koncepčných materiálov ako strategických štúdií a prognóz vývoja a smerovania vedy a výskumu SR a iných podporných materiálov v rámci prípravy zásadných politických rozhodnutí o podpore vedy a výskumu v SR na národnej a medzinárodnej úrovni,
  • spolupráca so zamestnávateľskými, podnikateľskými a inými profesijnými združeniami na presadzovaní spoločných záujmov pri podpore vedy a výskumu v SR.


 2. rozvoj medzinárodnej spolupráce organizácii neziskového sektora:
  • vytvorenie medzinárodnej siete spolupracujúcich inštitúcií,
  • tvorba medzinárodných projektov spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v rámci jednotlivých schém EÚ,
  • priama spolupráca so svetovými centrami výskumu.

 3. podpora výskumných organizácií neziskového sektora:
  • podpora pri príprave a realizácii projektov a úloh podporovaných z prostriedkov SR a EÚ a iných sponzorských subjektov,
  • podpora rozvíjania inštitútov duševného vlastníctva a komerčných spin-offov;
  • podpora začínajúcim a malým organizáciám neziskového sektora s vedecko-výskumnými aktivitami,
  • vzdelávanie manažérov neziskového sektora v oblasti inovácií, manažmentu práv priemyselného vlastníctva, a iných odborných tém, najmä s využitím elektronického vzdelávania,
  • poradenstvo v oblasti ekonomiky, marketingu, technológií, systémov, organizácie práce, účtovníctva, a pod. pre členské organizácie.

 4. participácia na transfere poznatkov výskumu a vývoja do praxe:
  • participácia na tvorbe národného technologického parku SR a centier pre vybrané priemyselné odvetvia,
  • participácia na tvorbe národného koordinačného centra SR na spoluprácu neziskového sektora s priemyslom a orgánmi štátnej správy.

Zaujímavosti

 

Ako sa stať členom

V zmysle stanov ZVONS „Záujemca o členstvo predkladá písomnú prihlášku za člena...

 
 
 

Neziskové výskumné organizácie

Výskumná organizácia” znamená organizácia, ktorá vykonáva ...

 
 
 

Download

Zaujímavé dokumenty na stiahnutie

 
 
 

Facebook

Dajte nám svoj lajk a buďte pravidele informovaný o novinkách vo ZVONS-e